ABC logo

В периода 05.02.2016г. – 05.05.2016г., тече срокът за подаване на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“.
Процедурата предоставя подкрепа за стартиращи предприятия в страната за разработване на иновативни продукти (стока или услуга) или процеси, попадащи в обхвата на приоритетните направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС):

За повече информация относно реда и условията за кандидатстване по процедурата, моля свържете се с нас.
Източник: Официална страница Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020: www.opcompetitiveness.bg