ABC logo

Портфолио

Филтър:
 • Община Дългопол, Община Долни Чифлик, Община Провадия

  „Извършване на функционален анализ в три общински администрации – Дългопол, Долни Чифлик, Провадия“ по проект „Подобряване ефективността на общинските администрации Дългопол, Долни Чифлик и Провадия за постигане на оптимизация и избягване на дублиращи функции“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“; 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 • Община Горна Малина

  „Провеждане на функционален анализ на община Горна Малина“ по проект „Подобряване на управлението, организацията и функциите на общинска администрация Горна Малина”, финансиран по Оперативна Програма Административен капацитет (ОПАК), съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 • Община Горна Малина

  „Оценка на изпълнението на основните стратегически документи на Община Горна Малина и изготвяне на препоръки за актуализация, въз основа на допитване и консултиране с всички заинтересовани страни и изготвяне на методология за разработване, мониторинг, оценка на изпълнението и актуализация на стратегическите документи и провеждане на обучения на общинската администрация за прилагане на разработената методология“ по проект „Разработване и въвеждане на устойчиви мерки за подобряване процеса на разработване на стратегическите документи на Община Горна Малина в партньорство и координация с всички заинтересовани страни“, който се осъществява с финансовата подкрепа на „Оперативна програма Административен капацитет“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 • Община Добрич

  „Разработване и въвеждане на методология за изготвяне, мониторинг, оценка на изпълнението и актуализация на стратегически и програмни документи, провеждане оценка на изпълнението на основните стратегически и програмни документи, разработване и актуализация на стратегически и програмни документи, разработване на Общински план за развитие на Община град Добрич 2014 – 2020 г.“ по проект „Разработване и въвеждане на единен и ефективен механизъм за подобряване на цялостния процес на разработване и изпълнение на стратегически документи на Община град Добрич в партньорство и координация с всички заинтересовани страни“ финансиран по Оперативна Програма Административен капацитет (ОПАК), съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 • Министерство на финансите

  Разработване на методология и извършване на анализи на пазарните цени за остойностяване на типове дейности по програмирането на процедури по Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007 – 2013.

 • Община Добрич

  „Консултантска услуга по преглед на наличната проектна документация по инвестиционен проект на Община Добрич „Реконструкция на бул. „25-ти Септември“ – пешехона зона“ и привеждането й в съответствие с изискванията по схема „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда“, ОП „Регионално развитие“ 2007-2013.

 • Община Сливен

  Изготвяне на проектно предложение „Интегриран проект за подобряване на образователната инфраструктура в община Сливен чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност“ за кандидатстване по ОП „Регионално развитие“, схема „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации“.

 • Родопа Сън ЕООД

  Изготвяне на бизнес план за изграждането на фотоволтаична централа и на предложение за финансиране по мярка 321 по Програма за развитие на селските райони 2007-2013.

 • Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ)

  Изготвяне на документации за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки по финансиран проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна инфраструктура с цел подобряване на качеството на предлаганите образователни дейности в сградата на Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии“.

 • Интер машинекс ООД

  Инвестиране в инсталация за повишаване на производствения капацитет и подобряване на качеството при производство на пелети от дървесни отпадъци

 • Статсрат Технолоджийс ЕООД

  Statistics Application and Research Technology - StART

 • МБАЛ „Хигия“ АД

  Финансов анализ и преструктуриране на финансовите инструменти на МБАЛ „Хигия“ АД

 • Община Раковски

  Провеждане на обучения на служителите на община Раковски – екипен коучинг за подобряване на ключови компетентности и специфични знания

 • Комисия за защита на личните данни

  Разработване на инструментариум за извършване на оценка на нивото на въздействие, определяне на мерките за защита на личните данни от администратори на лични данни и за извършване на инспекции от Комисия за защита на личните данни.

 • Ивент ООД

  Financing the development of a multiplayer action game by Ivent Ltd.

 • Севънтийн ЕООД

  Възраждане и съхраняване на народното културно наследство чрез съвременна интерпретация на българската фолклорна музика и представянето й пред широката общественост

 • Шорткът Пръдъкшънс ЕООД

  Технологична инвестиция в създаване на инфраструктура за разширяване на дейността на „Шорткът Пръдъкшънс“ ЕООД

 • Ретех ООД

  Технологична модернизация за подобряване на работния процес на „РЕТЕХ СД“ ООД

 • Некст Стрийм ЕООД

  Технологична инвестиция в създаване на инфраструктура за разширяване на дейността на „НЕКСТ С¬ТРИЙМ“ ЕООД

 • Неокомфорт ЕООД

  Модернизация на технологичната база, оптимизация на производството и въвеждане на интерактивна система за наблюдение и контрол в „Неокомфорт“ ЕООД

 • Елит Медиа България ЕООД

  Технологична модернизация и подобряване на конкурентоспособността на „Елит Медиа България“ ЕООД

 • Община Антон

  Повишаване компетентността и уменията на служителите в администрацията на община Антон.

 • Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”.

  Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура

 • Комисия за защита на личните данни

  Усъвършенстване и разширяване на електронните услуги, предоставяни на бизнеса и гражданите от Комисията за защита на личните данни и интегрирането им с Единния портал за достъп до електронни административни услуги.

 • Община град Добрич

  Младежки център Добрич - Вашето утре

 • Община Неделино

  Консултантска услуга за подготовка на проектно предложение и управление на дейности по проект „Реконструкция на местен път № SML – 3189, гр. Неделино, с. Долен Върли дол“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013, мярка 321.

 • Община Долна Митрополия

  Разработване на проектно предложение „Реконструкция на охранителни /отводнителни/ канали и ремонт на съществуващи към тях защитни съоръжения с цел предпазване от наводнения на с. Крушовене, община Долна Митрополия“ за кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитите” 2007 – 2013 г., „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”.

 • Община Добрич

  Разработване на проектно предложение Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация за кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитите” 2007 – 2013 г., схема „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции“.

 • Община Чавдар

  Разработване на проектно предложение “Почистване на речно корито и корекция на р. Селска, в регулацията на с. Чавдар, общ. Чавдар, с цел предотвратяване на наводнения и намаляване на риска от причиняване на щети на местното население” за кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитите” 2007 – 2013 г., схема „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”.

 • Община Брацигово

  Разработване на проектно предложение „Ограничаване рисковете от наводнения по коритото на р. Умишка чрез почистване, надзиждане и укрепване на съществуващи подпорни стени” за кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитите” 2007 – 2013 г., схема „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”.

 • Община Опан

  Разработване на проектно предложение „Корекция на дере, минаващо през с. Опан, община Опан, от ОК122-ОК100-ОК68 - ІІ етап” за кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитите” 2007 – 2013 г., схема „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”.

 • Община Ямбол

  Изготвяне на документация за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по проект „Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в Община Ямбол“, финансиран по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013, схема „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда“.