ABC logo

Услуги

Адванст бизнес консултинг ООД предлага услуги в следните сфери на компетентност:

Разработване на предложения за привличане на проектно финансиране

 • Консултиране за подходящи източници на финансиране – идентифициране на възможностите за финансиране, съобразно Вашите идеи и стратегия за развитие; разясняване на изисквания по отворени програми за финансиране и уточняване на условията за подготовка на конкретен проект;
 • Дизайн на параметрите на проекта в съответствие с Вашите потребности и съгласно изискванията на конкретната програма;
 • Идентифициране и осъществяване на контакт с потенциални партньори;
 • Разработване на документи за кандидатстване (формуляр, бюджет, бизнес план, проектна документация).
 • Разработване на пред-проектни проучвания, анализи разходи-ползи, бизнес планове за представяне пред банки, финансиращи програми, мениджъри и инвеститори;
 • Подготовка на документи за участие в тръжни процедури.

Управление на проекти

 • Цялостна организация на процеса на управление на проектната дейност;
 • Консултиране относно финансовото управление на проекта;
 • Изготвяне на планове и графици за изпълнение на проекта;
 • Координация и контрол на дейностите, разходите и изпълнителите по проектите;
 • Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на доставчици и подизпълнители;
 • Междинно и финално отчитане според изискванията на финансиращата институция (техническо и финансово);

Организационни анализи

Услугите в това направление са насочени към анализ и оптимизиране на управленските и оперативните процеси в клиентските организации. Прилагат се различни методи, техники и инструменти за анализ и дизайн на бизнес процеси, организационни структури и др.

 • Функционални анализи;
 • Анализ на ефективност и ефикасността на дейностите и оценка на въздействието;
 • Анализи разходи-ползи;
 • Пазарни проучвания;
 • Приложни анализи и проучвания, анализ на данни, оценки;
 • Оптимизиране на дейности и процеси в клиентските организации;
 • Внедряване на системи за управление, отговарящи на международни стандарти.

ИТ анализи

Услугите в това направление са насочени към анализ и оптимизиране на процесите и дейностите свързани с управлението на информационните технологии и активи в клиентските организации.

 • Анализ и одити на процеси на стратегическо и оперативно управление на ИТ в клиентските организации;
 • Идентифициране на средства за оптимизиране на ИТ процесите, чрез възможностите предоставяни от съвременните информационни технологии.
 • Бенчмаркинг – сравняване на процеси, структури, организация на дейността с добрите практики, утвърдени стандарти и методологични рамки; идентифициране на празноти в изпълнението и даване на предложения за начини за постигане на подобрения.
 • Разработване на процедури за управление на ИТ процесите в организациите.

Обучения

Услугите в това направление включват подготовка, организация и провеждане на обучения по управленски, меки умения и специализирани обучения според индивидуалните потребности на клиентската организация.