ABC logo

Портфолио

Филтър:
 • Община Дългопол, Община Долни Чифлик, Община Провадия

  „Извършване на функционален анализ в три общински администрации – Дългопол, Долни Чифлик, Провадия“ по проект „Подобряване ефективността на общинските администрации Дългопол, Долни Чифлик и Провадия за постигане на оптимизация и избягване на дублиращи функции“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“; 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 • Община Горна Малина

  „Провеждане на функционален анализ на община Горна Малина“ по проект „Подобряване на управлението, организацията и функциите на общинска администрация Горна Малина”, финансиран по Оперативна Програма Административен капацитет (ОПАК), съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 • Община Горна Малина

  „Оценка на изпълнението на основните стратегически документи на Община Горна Малина и изготвяне на препоръки за актуализация, въз основа на допитване и консултиране с всички заинтересовани страни и изготвяне на методология за разработване, мониторинг, оценка на изпълнението и актуализация на стратегическите документи и провеждане на обучения на общинската администрация за прилагане на разработената методология“ по проект „Разработване и въвеждане на устойчиви мерки за подобряване процеса на разработване на стратегическите документи на Община Горна Малина в партньорство и координация с всички заинтересовани страни“, който се осъществява с финансовата подкрепа на „Оперативна програма Административен капацитет“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 • Община Добрич

  „Разработване и въвеждане на методология за изготвяне, мониторинг, оценка на изпълнението и актуализация на стратегически и програмни документи, провеждане оценка на изпълнението на основните стратегически и програмни документи, разработване и актуализация на стратегически и програмни документи, разработване на Общински план за развитие на Община град Добрич 2014 – 2020 г.“ по проект „Разработване и въвеждане на единен и ефективен механизъм за подобряване на цялостния процес на разработване и изпълнение на стратегически документи на Община град Добрич в партньорство и координация с всички заинтересовани страни“ финансиран по Оперативна Програма Административен капацитет (ОПАК), съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 • Министерство на финансите

  Разработване на методология и извършване на анализи на пазарните цени за остойностяване на типове дейности по програмирането на процедури по Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007 – 2013.

 • Община Добрич

  „Консултантска услуга по преглед на наличната проектна документация по инвестиционен проект на Община Добрич „Реконструкция на бул. „25-ти Септември“ – пешехона зона“ и привеждането й в съответствие с изискванията по схема „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда“, ОП „Регионално развитие“ 2007-2013.

 • Община Сливен

  Изготвяне на проектно предложение „Интегриран проект за подобряване на образователната инфраструктура в община Сливен чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност“ за кандидатстване по ОП „Регионално развитие“, схема „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации“.

 • Родопа Сън ЕООД

  Изготвяне на бизнес план за изграждането на фотоволтаична централа и на предложение за финансиране по мярка 321 по Програма за развитие на селските райони 2007-2013.

 • Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ)

  Изготвяне на документации за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки по финансиран проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна инфраструктура с цел подобряване на качеството на предлаганите образователни дейности в сградата на Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии“.

 • Интер машинекс ООД

  Инвестиране в инсталация за повишаване на производствения капацитет и подобряване на качеството при производство на пелети от дървесни отпадъци

 • Статсрат Технолоджийс ЕООД

  Statistics Application and Research Technology - StART

 • МБАЛ „Хигия“ АД

  Финансов анализ и преструктуриране на финансовите инструменти на МБАЛ „Хигия“ АД

 • Община Раковски

  Провеждане на обучения на служителите на община Раковски – екипен коучинг за подобряване на ключови компетентности и специфични знания

 • Комисия за защита на личните данни

  Разработване на инструментариум за извършване на оценка на нивото на въздействие, определяне на мерките за защита на личните данни от администратори на лични данни и за извършване на инспекции от Комисия за защита на личните данни.

 • Ивент ООД

  Financing the development of a multiplayer action game by Ivent Ltd.

 • Севънтийн ЕООД

  Възраждане и съхраняване на народното културно наследство чрез съвременна интерпретация на българската фолклорна музика и представянето й пред широката общественост

 • Шорткът Пръдъкшънс ЕООД

  Технологична инвестиция в създаване на инфраструктура за разширяване на дейността на „Шорткът Пръдъкшънс“ ЕООД

 • Ретех ООД

  Технологична модернизация за подобряване на работния процес на „РЕТЕХ СД“ ООД

 • Некст Стрийм ЕООД

  Технологична инвестиция в създаване на инфраструктура за разширяване на дейността на „НЕКСТ С¬ТРИЙМ“ ЕООД

 • Неокомфорт ЕООД

  Модернизация на технологичната база, оптимизация на производството и въвеждане на интерактивна система за наблюдение и контрол в „Неокомфорт“ ЕООД

 • Елит Медиа България ЕООД

  Технологична модернизация и подобряване на конкурентоспособността на „Елит Медиа България“ ЕООД

 • Община Антон

  Повишаване компетентността и уменията на служителите в администрацията на община Антон.

 • Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”.

  Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура

 • Комисия за защита на личните данни

  Усъвършенстване и разширяване на електронните услуги, предоставяни на бизнеса и гражданите от Комисията за защита на личните данни и интегрирането им с Единния портал за достъп до електронни административни услуги.

 • Община град Добрич

  Младежки център Добрич - Вашето утре

 • Община Неделино

  Консултантска услуга за подготовка на проектно предложение и управление на дейности по проект „Реконструкция на местен път № SML – 3189, гр. Неделино, с. Долен Върли дол“ по Програма за развитие на селските райони 2007-2013, мярка 321.

 • Община Долна Митрополия

  Разработване на проектно предложение „Реконструкция на охранителни /отводнителни/ канали и ремонт на съществуващи към тях защитни съоръжения с цел предпазване от наводнения на с. Крушовене, община Долна Митрополия“ за кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитите” 2007 – 2013 г., „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”.

 • Община Добрич

  Разработване на проектно предложение Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация за кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитите” 2007 – 2013 г., схема „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции“.

 • Община Чавдар

  Разработване на проектно предложение “Почистване на речно корито и корекция на р. Селска, в регулацията на с. Чавдар, общ. Чавдар, с цел предотвратяване на наводнения и намаляване на риска от причиняване на щети на местното население” за кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитите” 2007 – 2013 г., схема „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”.

 • Община Брацигово

  Разработване на проектно предложение „Ограничаване рисковете от наводнения по коритото на р. Умишка чрез почистване, надзиждане и укрепване на съществуващи подпорни стени” за кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитите” 2007 – 2013 г., схема „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”.

 • Община Опан

  Разработване на проектно предложение „Корекция на дере, минаващо през с. Опан, община Опан, от ОК122-ОК100-ОК68 - ІІ етап” за кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитите” 2007 – 2013 г., схема „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”.

 • Община Ямбол

  Изготвяне на документация за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по проект „Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в Община Ямбол“, финансиран по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013, схема „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда“.

 • Община Сливен

  Разработване на проектно предложение „Корекция на река Дюлева, град Сливен, І етап“ за кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитите” 2007 – 2013 г., „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”.

 • Община Асеновград

  Изготвяне на проектно предложение „Основен ремонт на общинска образователна инфраструктура за прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност” за кандидатстване по ОП „Регионално развитие“, схема „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации“

 • Община Поморие

  Разработване на проектно предложение „Реконструкция и укрепване на съществуваща крайбрежна дига с цел предотвратяване на наводнения на жилищна зона, прилежаща към ул. “Морска“ в кв. „Св. Георги“, гр. Поморие“ за кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитите” 2007 – 2013 г., схема „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”.

 • Община Долна Митрополия

  Разработване на проектно предложение “Общинска декада на културата и изкуството в гр.Тръстеник, община Долна Митрополия” за кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитите” 2007 – 2013 г., схема „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”.

 • Община Ямбол

  Разработване на проектно предложение „Изграждане на социална инфраструктура за деца в риск в град Ямбол“ за кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитите” 2007 – 2013 г., схема „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”.

 • Министерство на правосъдието

  Подобряване на качеството, ефикасността, ефективността и прозрачността на съдебната система в България и транс - граничното сътрудничество между съдебните органи в България и страните – членки на ЕС чрез въвеждането на видеоконферентни технологии, финансиран от ЕК по програма "CRIMINAL JUSTICE" 2007 – 2013.

 • „ЗММ Сливен” АД

  Разработване на проектно предложение „Инвестиция в оборудване за намаляване енергоемкостта и повишаване ефективността на производството на „ЗММ Сливен” АД“ за кандидатстване по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013, процедура за конкретен подбор на проекти „Инвестиции в зелена индустрия“.

 • Община Ямбол

  Разработване на тръжна документация за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по проект предложение „Изграждане на социална инфраструктура за деца в риск в град Ямбол“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитите” 2007 – 2013 г., схема „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”.

 • „ЗММ Сливен” АД

  Управление на проект „Инвестиция в оборудване за намаляване енергоемкостта и повишаване ефективността на производството на „ЗММ Сливен” АД“, финансиран по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013, процедура за конкретен подбор на проекти „Инвестиции в зелена индустрия“.

 • Комисия за защита на личните данни

  Изготвяне на проектно предложение „Подобряване на управлението, организацията и функциите на Комисия за защита на личните данни, чрез провеждане на функционален анализ“ за кандидатстване по Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 • „ЗММ Сливен” АД

  Консултации и разработване на документация за условията и реда за подбор на изпълнители/подизпълнители за извършване на определени дейности по проект „Инвестиция в оборудване за намаляване енергоемкостта и повишаване ефективността на производството на „ЗММ Сливен” АД“, финансиран по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013, процедура за конкретен подбор на проекти „Инвестиции в зелена индустрия“

 • Министерство на външните работи

  Одит на информационната и комуникационната инфраструктура в Министерство на външните работи

 • „АИИ Дейта Процесинг“ ООД

  Управление на дейностите по проект „Модернизация на системите за създаване на собствени информационни продукти в подкрепа конкурентоспособността, иновациите и устойчивото развитие на „АИИ Дейта Процесинг“ ООД, финансиран от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013, схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“.

 • Община Пловдив

  Изготвяне на проектно предложение „Изграждане на зелена и достъпна градска среда в град Пловдив“ за кандидатстване по ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013, схема „Зелена и достъпна градска среда“.

 • Община Гърмен

  Разработване на проектно предложение „Културният туризъм – мост между населението в трансграничния регион между Гърмен и Босилово“ за кандидатстване по Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Бивша югославска република Македония.

 • Община Червен бряг

  Изготвяне на проектно предложение „Еко – пътека Тектонски гребен, с. Реселец“ за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013, процедура „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България“

 • Община Елин Пелин

  Подготовка на документация (тръжно досие) за провеждане на открита процедура за избор на изпълнители на дейности по проект „Подобряване на градската среда и превенция на риска в Община Елин Пелин“, финансиран по ОП „Регионално развитие 2007 – 2013.

 • Община Неделино

  Извършване на финансов и икономически анализ на инвестиционен проект за реконструкция на водопроводната мрежа, изграждане на канализационни мрежи и ПСОВ на територията на гр. Неделино.

 • МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – АД – гр. Сливен

  Изготвяне на проектно предложение „Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД, гр. Сливен” за кандидатстване по ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013, схема „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”.

 • Община Челопеч

  „Изготвяне на проектно предложение „Мургана – окото на Стара планина“ за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013, мярка 313

 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството

  „Актуализация на Ръководство за бенефициенти (за общини и НПО) и разработване на Ръководство за конкретни бенефициенти“ по проект „Оптимизиране на системите и процедурите за управление, изпълнение и контрол на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., финансиран по ос 5 Техническа помощ на ОПРР“.

 • Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ)

  Разработване на проектно предложение „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна инфраструктура с цел подобряване качеството на предлаганите образователни дейности в сграда на Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии“ за кандидатстване по ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013, схема „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура“.

 • Община Перник

  Разработване на проектно предложение „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура, гр.Перник“ за кандидатстване по ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013, схема „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации“.

 • Община Ямбол

  Разработване на проектно предложение Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в Община Ямбол“ за кандидатстване по ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013, схема „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”.

 • Национална художествена академия

  Разработване на проектно предложение „Осигуряване на достъпна и енергоефективна инфраструктура за образователни дейности в Националната Художествена Академия“ за кандидатстване по ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013, схема „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура“

 • Община Неделино

  „Консултантски услуги за управление на проект , подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка за реконструкция на водопроводната мрежа, изграждане на канализационните мрежи и ПСОВ, подготовка на проектно предложение по ОП „Околна среда“ и мерки за информация и публичност в рамките на проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за реконструкция на водоснабдителна мрежа, изграждане на канализационна мрежа, довеждащи колектори и ПСОВ на гр. Неделино“

 • Община Червен бряг

  Изготвяне на тръжна документация за участие в процедури по ЗОП по проект „Реконструкция, ремонт и оборудване на учебните корпуси и физкултурните салони на СОУ „Д-р Петър Берон“ – Червен бряг, ОУ „Христо Смирненски“- Червен бряг, ОУ „Христо Ботев“ – с. Чомаковци, СОУ „Христо Смирненски“ – гр. Койнаре, ОУ „Алеко Константинов“ – гр. Червен бряг и ЦДГ „МИР“ – гр. Червен бряг, ЦДГ „Зора“ – гр. Червен бряг, ЦДГ „Бодра смяна“ – гр. Червен бряг, ЦДГ „Пролет“ – гр. Койнаре, Детска ясла „Щастливо детство“ – гр. Червен бряг“