ABC logo

Разработване на цялостно проектно предложение по G161PO001/2.2-01/2011 „Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, по Оперативна програма „Регионално развитие“.