ABC logo

Инвестиционен проект за производство на горива от биомаса с участието на партньор от Норвегия по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, Грантова схема BG04-03-04 „Производство на горива от биомаса“ на Финансов механизъм на Европейско икономическо пространство.