ABC logo

Разработване на цялостно проектно предложение по Подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост” по Оперативна програма „Административен капацитет“.