ABC logo

Осъществяването на проекта се състои в : разработване на методология за анализ на пазарни цени за целите на ОПАК; Извършване на анализ на цените/размера на разходите за дейности, включени и верифицирани в досегашните проекти по ОПАК; извършване на анализ на пазарните цени на типове дейности/ услуги/ продукти, допустими по ОПАК, актуални към дадения момент; изготвяне на предложение за остойностяване на типове дейности/ за определяне на граници/ тавани на допустимите по ОПАК разходи, които да се използват при програмирането на процедурите по ОПАК.