ABC logo

Оценка на изпълнението на основните стратегически документи на Община Горна Малина и изготвяне на препоръки за актуализация, въз основа на допитване и консултиране с всички заинтересовани страни и изготвяне на методология за разработване, осъществяване на мониторинг, оценка на изпълнението и актуализация на стратегически документи и политики с основен фокус върху Общинския план за развитие; разработване на система от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на дейностите по стратегическите документи; включване в методологията на конкретни форми за участие на заинтересованите страни в процесите по разработване, мониторинг, оценка на изпълнението, актуализацията и популяризирането на стратегическите документи и политики на общината и резултатите от тяхното изпълнение; включване в методологията на механизми за междуведомствена координация при планирането и мониторинга на изпълнението на стратегическите документи; провеждане на обучения на общинската администрация за прилагане на изготвената методология.