ABC logo

Анализ на цените по КСС; актуализация на обяснителните записки към наличните проекти; Анализ и коментари върху формулирането на дейностите в инвестиционния проект.