ABC logo

Разработване на пакет тръжна документация за: открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строително – монтажни работи по изграждане на центрове за настаняване от семеен тип за деца в риск и защитено жилище; открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на оборудване и обзавеждане на центровете за настаняване от семеен тип за деца в риск и защитено жилище; открита процедура за възлагане на обществена поръчка за упражняване на строителен надзор; документация за договаряне с покана за възлагане н обществена поръчка за упражняване на авторски надзор.