ABC logo

Услугите в това направление са насочени към анализ и оптимизиране на управленските и оперативните процеси в клиентските организации. Прилагат се различни методи, техники и инструменти за анализ и дизайн на бизнес процеси, организационни структури и др.